Missie en Visie, Jaarplan, Jaarverslag en Begroting van de Stichting Van Klacht Naar Kracht, voor medici (SVKNK)

Missie- en Visiedocument van de Stichting van Klacht naar Kracht voor medische professionals

Missie:

De Stichting van Klacht naar Kracht wil de professional performance 1 en het welzijn van alle artsen en medische professionals in Nederland, verwikkeld in een klachten- of calamiteitenprocedure, of na een heftige gebeurtenis, bevorderen. Peer support is onmisbaar in de verbetercyclus na een incident 5. Uiteindelijk is een gezonde, fitte en opgewekte professional van het grootste belang voor een excellente patiëntveiligheid.

De Stichting is volledig onafhankelijk  en heeft de ANBI status. Het bestuur heeft geen enkel financieel voordeel door haar bestuursactiviteiten en ontvangt geen vergoedingen. De Stichting heeft een Raad van Toezicht waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Kernwaarden van de Stichting zijn verbinding, solidariteit, (zelf–)compassie en transparantie.

Visie:

Faciliteren van begeleiding

De Stichting heeft tot doel dat elke medische professional (MP) verwikkeld in een klachten- of calamiteitenprocedure of na een ingrijpende gebeurtenis op het werk onafhankelijke begeleiding binnen handbereik heeft, met absolute geheimhouding naar derden, via één portaal. De Stichting faciliteert de begeleiding voor de MP (van peer support tot coaching). Juridische bijstand verleent de Stichting niet.

Enerzijds beoogt de Stichting door het faciliteren van begeleiding schade aan de gezondheid en geestelijk welzijn van de MP te voorkomen. Anderzijds beoogt de Stichting bevordering van professionele en persoonlijke groei door het organiseren van intercollegiale steun, opdat de MP optimaal kan delen, reflecteren en leren. Centraal in de begeleiding staan het procesdenken volgens het Kenschema 2 en de Leercirkel van Kolb 3. Hierbij leert en groeit men middels het doorlopen van een aanvaardings- en bewerkingsproces. Persoonlijke geraaktheid van de betrokken MP’s kan dat proces uitdagend maken.

De Stichting faciliteert scholing en begeleiding voor de MP -zo mogelijk geaccrediteerd- gericht op het overdragen van kennis en ‘best practices’ ten aanzien van de klacht- of calamiteitenprocedure of de heftige gebeurtenis. Deze scholing en begeleiding ontvangt de MP op het moment dat hij of zij hiermee wordt geconfronteerd. Daarnaast worden ondersteunende communicatietechnieken en psychologische concepten aangeboden die de MP tijdens en na de procedure zelf kan toepassen.

Verbetering en innovatie van bestaande begeleidingsvormen

De gewenste begeleiding van artsen en andere BIG geregistreerde MP’s omvat onder meer juridische, tuchtrechtelijke, medisch-technische, morele, emotionele, sociale en persoonlijke aspecten. Deze verschillende aspecten grijpen in elkaar. De Stichting heeft als visie om één loket te realiseren waar de MP op een integrale wijze op maat begeleid kan worden, met als oogmerk de patiëntveiligheid, het welzijn van de arts én de professional performance.

De Stichting streeft naar de inzet van bottom-up en evidence based begeleidingsvormen waarbij (zo mogelijk) in pilot-vorm onderzoek wordt gedaan naar de effecten van deze begeleiding. De Stichting richt zich hierbij op (onder andere) thematische intervisie, individuele coaching en supervisie, peer-to-peer support, de Bijsluiter en de Peer Support telefoonlijn. Ook het calamiteitenonderzoek wordt verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Het medisch tuchtrecht wordt ook betrokken bij de innovatieve verbeteringen.

De Stichting ziet in zorginstellingen, beroepsorganisaties, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Medisch Tuchtcolleges, klachtenfunctionarissen, advocaten en patiëntenverenigingen belangrijke partners om innovatie en verbetering van de begeleiding van artsen mogelijk te maken.

De Stichting beoogt dan ook om vóór 2023 met zoveel mogelijk relevante partijen een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen; zonder onafhankelijkheid te verliezen.

Het bestuur van de Stichting zet zich in om in het najaar van 2023, samen met alle betrokken partijen, een symposium te organiseren waar alle succesvolle pilots, verbeteringen en ideeën worden gedeeld en samengevoegd. Het jaar erna worden de oplossingen en verbeteringen geïmplementeerd en twee jaar later worden zij geëvalueerd.

 

Visievorming ten aanzien van wet- en regelgeving

De Stichting ontwikkelt in samenwerking met deskundigen (waaronder HiiL) een visie op aanvullende maatregelen en/of mogelijke aanpassingen in regelgeving en procedures rond klachten en calamiteiten. Dit ter ondersteuning van de beklaagde arts (second victim) én de klagende patiënt (first victim). Wij hebben hiertoe het ‘Green Team Medisch Tuchtrecht’ opgericht, waarover elders op deze website meer.

 

Kenniscentrum        

De Stichting bouwt aan een onlinebibliotheek. Hier verzamelen we relevante artikelen en boeken die we ook publiceren op onze website, of op verzoek aan een deelnemer toesturen.

Kraanvogelfonds voor medici

De Stichting spant zich in om de begeleiding voor de betrokken artsen, in één pakket met de rechtsbijstandsverzekering, te laten vergoeden. Daar heeft tot nu toe geen verzekeraar oren naar.

De Stichting richtte in 2020 het ‘Kraanvogelfonds voor medische professionals’ op. Het Kraanvogelfonds financiert het vangnetsysteem en expertisecentrum van de Stichting. Daarnaast worden gelden uit het fonds gebruikt voor innovaties in klacht- en tuchtrechtprocedures. Het fonds is gebaseerd op solidariteit tussen medische professionals onderling –peer to peer.

Het fonds wordt gevoed door de deelnemers, door abonnementen van zorggroepen, Huisartsenposten,  of andere instellingen. Tevens hopen wij op donaties of legaten; door onze ANBI status zijn deze schenkbelasting vrij.

Voor een driejaarlijkse financiële bijdrage (90 euro, aftrekbaar als beroepskosten) kan elke medische professional in Nederland deelnemer van het fonds worden. Uit het fonds wordt voor onze deelnemers kortdurende begeleiding vergoed. Het organiseren van de begeleiding en het realiseren van verschillende initiatieven, zoals in ons Visiedocument verwoord, worden ook uit het fonds gefinancierd. De Peer Support telefoonlijn is voor deelnemers gratis toegankelijk.

Tevens kunnen instellingen, zorggroepen en Huisartsenposten zich tegen vergoeding abonneren op de Peer Support telefoonlijn en het organiseren van de Peersupport voor hun medische professionals.

Wij bieden begeleiding aan door een deskundige en op het onderwerp uitmuntende peer, uit het netwerk van de Stichting. Zij begeleiden medische professionals op eigen verantwoordelijkheid als zelfstandige (zzp-er) en zijn zelf volledig aansprakelijk voor hun begeleidingswerk. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de begeleiding.

De kraanvogel 4 staat symbool voor de kernwaarden van onze Stichting: Verbinding, (zelf-)Compassie, Solidariteit en Transparantie.

 1. ‘Professional Performance, tussen tijd en technologie, van artsen’ door Kiki Lombarts hoogleraar professional performance AMC

 2. Kenschema: Niet kennen-Ontkennen-Verkennen-Herkennen-Bekennen-Aanvaarden-Bewerken-Integreren

 3. David A. Kolb is een leerpsycholoog en pedagoog uit de Verenigde Staten die zich met name richt op ervaringsgericht leren. Hij is bekend geworden door zijn theorie m.b.t. leerstijlen en de leercyclus. Kolb behaalde zijn master en Ph.D in sociale psychologie aan de Harvard-universiteit

 4. Kraanvogels maken al eeuwenlang indruk op mensen. Ze hebben voor veel culturen een symbolische waarde. Kraanvogels zouden de boodschapper zijn van vrede, geluk, symbool van wijsheid, gezondheid, loyaliteit en een lang leven. De kraanvogel is ook het symbool voor loyaliteit en goedheid. Kraanvogels die een paar hebben gevormd blijven hun leven lang bij elkaar. Zij zoeken elkaars gezelschap en kunnen grote troepen vormen.

 5. Peer Support, onmisbaar in de verbetercyclus na een incident M.P. Heringa e.a. in Perspectief, NTvG jaargang 164, nummer 14, 3 april 2020

 

Leden bestuur van klacht naar kracht:

 1. Hr. Vincent Muller, voorzitter en secretaris, huisarts niet praktiserend, supervisor/coach NHG

 2. Mw. Gerrie Veenstra, penningmeester, waarnemend huisarts, coach

 3. Hr. Sander Corssmit, algemeen lid, waarnemend huisarts, huisarts-docent medische faculteit AMC-UvA


Leden Raad van Toezicht:

 1. Mw. Charlotte Peer, kinderarts en supervisor/coach NHG

 2. Hr. Hans Rode, psychiater (Hans Rode werkt met artsen en gezondheidsinstellingen om topfit te blijven in een high-performance omgeving. Hij werkte als SEH-arts, staflid en medisch directeur in binnen- en buitenlandse ziekenhuizen, vloog als privépiloot in Afrika en werkt nu ruim tien jaar als psychiater en ondernemer. Hij trainde meer dan 20.000 artsen en werkte en schreef voor grote bedrijven en organisaties zoals de artsenfederatie KNMG, Medisch Contact, IGJ, KLM en academische opleidingscentra)

 3. Hr. Derek Tersmette, advocaat Gezondheidsrecht

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding.

Continuiteit van onze doelstellingen voor 2021 en het nieuwe jaarplan voor 2022:  De Tien speerpunten van de Stichtingvanklachtnaarkrachtunten beleid 2022

voorlopige Winst & verliesrekening 01-01-2021 t_m 31-12-2021 Stichting van Klacht naar Kracht, voor medici

Vestigingsadres: Papelaan 58 2252 EK Voorschoten
e-mailadres: info@vanklachtnaarkracht.orgWinst & verlies 01-01-2021 t_m 31-12-2021 Stichting van Klacht naar Kracht, voor medici 02-01-2022

RSIN: 856873469
IBAN: NL68 INGB 0007 7423 06 te Voorschoten

Telefoonnummer 085 130 32 70